Make your own free website on Tripod.com
?ZabytkiHistoriaZdjęciaGawędaŻydziLegendyLinkiAutorzy

wróć do HISTORIA>>

Kalendarium XVII-XIX wieku

Lata 20. XVII wieku - częściowa odbudowa zamku kazimierzowskiego z ruin; mieściło się tułaj kilka pokoi, kancelaria grodzka, mieszkanie burgrabiego i wieża zwana wieżą szlachecką.

I połowa XVII wieku - w Opocznie istniał młyn zwany „nowym" zbudowany przez starostę, browar zwany „zamkowym".

1646 r. - starosta opoczyński Zbigniew Oleśnicki nadaje ludności żydowskiej w Opocznie 12 placów znajdujących się na przedmieściu zamkowym z przeznaczeniem na budowę domu; Żydzi otrzymali również pozwolenie na budowę kirkutu i synagogi.

1655 r. - na teren opoczyńskiego wkraczają Szwedzi.

12 IX 1655 r. - potyczka ze Szwedami w Opocznie nad brzegiem rzeki Drzewiczki.

1660 r. - w Opocznie po zniszczeniach potopu szwedzkiego znajdowało się tylko 15 domów, 5 na przedmieściu; w Opocznie pracowało tylko 11 rzemieślników

1670 r. - ludność żydowska Opoczna otrzymała zezwolenie na wykopanie studni i wybudowanie łaźni.

1715 r. - król August Mocny nakazał Żydom zburzyć bóżnicę i w przeciągu 3 miesięcy wynieść się z miasta.

1765 r. - w Opocznie pracowali rzemieślnicy skupieni w cechach: szewskim. prasołów, kuśnierzy i kowali.

1765 r. - starostwo opoczyńskie obejmowało miasto Opoczno i wsie: Ogonowice. Sitowę, Ostrów. Dęborzeczkę, Dębę, Bukowiec, Kłonno, Małoszyce, Wójcin, Domaszno, Wirzynkę, Wólkę Kuligową, Wolę Podlaskową, Turowice. Rudzisko i dwie dzierżawy Radzice i Pląskowice

1765 r. - ludność żydowska Opoczna posiadała 12 placów podmiejskich, 41 placów w mieście.

1784 r. - starostą opoczyńskim został Jan Małachowski, późniejszy poseł ziemi opoczyńskiej na Sejm Czteroletni.

1787 r. - pożar dzielnicy żydowskiej Opoczna.

1789 r. - Opoczno reprezentowane przez Kazimierza Unickiego (pisarza miasta Opoczno) i Wojciecha Razaczyńskiego (radnego Opoczna) podpisało się pod Aktem Zjednoczenia Miast oraz wzięło udział w słynnej „czarnej procesji".

* 1791 r. - mieszczanie opoczyńscy nadali tytuł „honorowego obywatela Opoczna" marszałkowi Sejmu Wielkiego Stanisławowi Małachowskiemu.

* 22 marca 1794 r. - do Opoczna przybyła l Brygada Kawalerii pod dowództwem gen. A. Madalińskiego, ścigana przez wojsko zaborcze dowodzone przez Igelstroma (wystąpienie Madalińskiego zapoczątkowało powstanie kościuszkowskie). (zobacz też tu)

* kwiecień 1794 r. - powiat opoczyński wystawił 50 konnych milicji pospolitego ruszenia walczących z zaborcami w powstańczych oddziałach milicji sandomierskiej, dowodzonej przez Antoniego Mińskiego.

* kwiecień - maj 1794 r. - w Opocznie powstała powstańcza władza wykonawcza - Komisja Porządkowa.

* maj 1794 r. - na terenie opoczyńskiego operował oddział powstańczy dowodzony przez Strasza.

* 1795 r. - po upadku powstania kościuszkowskiego i trzecim rozbiorze Polski Opoczno zostało wcielone do cyrkułu koneckiego, leżącego w granicach zaboru austriackiego.

* 1807 r. - Opoczno zostaje wcielone do Księstwa Warszawskiego, do departamentu radomskiego.

* 1809 r. - opocznianie złożyli przysięgę na wierność cesarzowi Napoleonowi. Uroczyste obchody urodzin cesarza Napoleona zorganizowane przez Feliksa Skórkowskiego z Wielkiej Woli i Bartłomieja Rudzkiego z Kozenina.

* 1811 r. - w Opocznie powstaje pierwsza szkoła elementarna zorganizowana przez Dozór Szkolny.

* 1815 r. - po Kongresie Wiedeńskim Opoczno znalazło się w granicach zaboru rosyjskiego.

* 1818 r. - rozebranie drewnianego kościoła św. Ducha; budowa figury św. Ducha na jego pamiątkę. (zobacz też tu)

* 1818 r. - epidemia cholery, która nawiedziła m.in. Opoczno. (zobacz też tu)

* 1828 r, - Opoczno liczyło 3363 mieszkańców i 342 domy.

* 1828 r, - w Opocznie pracowało 2 garbarzy, l tkacz, 3 kapeluszników, kilku kowali, handel znajdował się w rękach żydowskich.

* 1830 r. - założenie cmentarza obecnie zwanego „cholerycznym" przez zakonników św. Ducha, prowadzących szpital w Opocznie.

* 1850 r. - odrestaurowanie kościoła pw. św. Bartłomieja pod nadzorem architekta Henryka Marconiego.

* 1863 r. - w przededniu powstania styczniowego w Opocznie stacjonowała załoga rosyjska w sile 2 rot piechoty.

* 1863 r. - naczelnikiem powiatu opoczyńskiego był Aleksander Leśkiewicz, a naczelnikiem wojennym mjr Szokalski (później major Paszczenko i major Doniec Chmielnicki).

* styczeń 1863 r. - Opoczno zostaje zajęte przez oddział powstańczy pod dowództwem Józefa Łakińskiego (opuścił miasto 6 lutego 1863 roku). (zobacz też tu)

* 1863-64 r. - w Opocznie pracowały carskie doraźne sądy wojskowe oraz funkcjonowały wiezienia dla powstańców (w piwnicach domu Esterki oraz na ulicy Szpitalnej; działała Komisja Wojenno - Śledcza, zajmująca się ściganiem powstańców).

* 1864 r. - sformowanie Pułku Opoczyńskiego Dywizji Sandomierskiej pod dowództwem płk. Jana Rudowskiego; walki na terenie opoczyńskiego.

* 9 kwietnia 1864 r. - ostatnia bitwa powstańcza na terenie opoczyńskiego - potyczka pod Klinami.

* 1864 r. - władze cesarskie represjonowały za udział w powstaniu styczniowym 124 osoby (stanowiło to 15% ogółu represjonowanych w guberni radomskiej).

* 1864 r. - w wyniku reformy administracyjnej z powiatu opoczyńskiego odłączono część ziem, z których utworzono powiat konecki.

* 1874-75 r. - odbudowa ruin zamku kazimierzowskiego, który stał się siedzibą władz powiatowych.

* 1878 r. - Opoczno liczyło 4975 mieszkańców (w tej liczbie 2412 to ludność żydowska).

Lata 70. XIX wieku - w Opocznie istniały: browary, fabryka miodu, fabryka octu, trzy farbiarnie, dwie garbarnie, dwie olejarnie, wiatrak, młyn wodny. W Opocznie pracowało m.in. 70 szewców, 30 krawców.

* 1880 r. - rozpoczęła pracę fabryka płytek ceramicznych Jana Dziewulskiego i braci Józefa i Władysława Lange (zakład posiadał wówczas 18 pieców).

* 1885 r. - otworzenie linii kolejowej Skarżysko-Kamienna - Koluszki.

* 1886 r. - w Opocznie znajdowały się dwa kościoły katolickie (parafialny i szpitalny), synagoga, szpital powiatowy św. Władysława na 28 łóżek, przytułek dla starców, szkoła jednoklasowa ogólna i rzemieślniczo-niedzielna; sąd pokoju i gminy; urząd pocztowy i stacja telegraficzna.

* 1886 r. - Opoczno liczyło 5500 mieszkańców i 250 domów (w tym 50 murowanych).

* 1891-93 r. - epidemia cholery. (zobacz też tu)

* 1889, 1899 r. - pożary Opoczna.

* 1900 r. - powstanie w Opocznie Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej, której pierwszym prezesem został Władysław Lange.

Przełom XIX i XX wieku - oprócz fabryki ceramicznej w Opocznie funkcjonowały piece wapienne, odlewnia żelaza, cementowania i pończoszarnia.


Lidia Świątek

 

Powrót na górę strony

 

wróć do HISTORIA>>

<Zabytki> <Historia> <Zdjęcia> <Gawęda> <Żydzi> <Legendy> <Linki> <Autorzy>